20รับ100พลิกโฉมอนาคตของสิทธิเด็กผ่าน S&D

20รับ100พลิกโฉมอนาคตของสิทธิเด็กผ่าน S&D

กีฬาสามารถ20รับ100ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมและทำให้สถานะของเด็ก ๆ ในโลกดีขึ้นได้เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นการตีพิมพ์ประจำปีของยูนิเซฟเรื่องThe State of the World’s Children เรียกร้องให้มีการคิดทบทวนโครงสร้างใหม่ จุด

ประกายความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังคงกระทบต่อสิทธิเด็กอย่างต่อเนื่อง โครงการริเริ่ม S&D ส่งเสริมแนวทางใหม่ในการสอนและการเรียนรู้ที่สามารถช่วยเสริมสร้างสิทธิของเด็ก อนุสัญญาดังกล่าวให้คุณค่ากับการศึกษาอย่างสูง และยืนยันว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม การตอบรับคำเรียกร้องของยูนิเซฟสำหรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมหมายถึงการทบทวนโครงสร้างการศึกษาแบบดั้งเดิมการเรียนรู้ผ่านกีฬาท้าทายแนวคิดดั้งเดิมของการศึกษา มันสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนไม่ตรงข้ามและบทบาทตายตัว แต่กีฬาจะสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้นักเรียนสามารถสอนและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้ การจัดการศึกษาแบบนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการคิดเชิงวิพากษ์ที่โปรแกรมการเรียนรู้ทั้งหมดควรกำหนดเพื่อให้บรรลุ 

มาตรา 12 ของอนุสัญญาระบุว่าเด็กมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อพวกเขา ในการทำเช่นนี้ เด็กต้องมีความสามารถในการสังเกตแสดงออก เป็นอีกครั้งที่การศึกษาที่มีความหมายสามารถสร้างความสามารถดังกล่าวได้ และกีฬาก็มีส่วนช่วยในการสอนทักษะดังกล่าวได้ท้ายที่สุด โครงการ S&D พยายามใช้กีฬาเพื่อพัฒนาบุคคชุมชน และสังคมนอกเหนือจากการตั้งค่าของสนามฟุตบอลหรือสนามเด็กเล่น ซึ่งทำได้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม เพิ่มขีดความสามารถและให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงโครงการที่พวกเขาเข้าร่วมS&D เป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เราจำเป็นต้องรักษาจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ให้เติบโตและร่วมแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในความเป็นจริงที่ซับซ้อน 

มีตัวอย่างมากมายของการเติบโตอย่างสร้างสรรค์นี้ PeacePlayers Internationalใช้บาสเก็ตบอลเพื่อรวมชุมชนที่ถูกแบ่งแยกSkateistanทำให้เด็กผู้หญิงเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นผ่านสเก็ตบอร์ดและCommonwealth Youth Sport for Development and Peace Working Groupให้

เยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

S&D มีอำนาจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ยังคงประนีประนอมต่อสิทธิเด็ก และสะท้อนตนเองได้ในแง่ของอิทธิพลเช่นกัน International Safeguards for Children in Sportที่ พัฒนาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การริเริ่ม S&D สำหรับเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างสภาพแวดล้อมทางกีฬาที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในหมู่นักแสดงทุกคนที่เกี่ยวข้องใโครงการ S&D ดังนั้นในขณะที่ยูนิเซฟพยายามจินตนาการถึงอนาคตของเด็ก ๆ ให้เรสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ต่อไปด้วยกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อช่วยพาเราไปที่นั่นประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสีความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวใกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมาก

นอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้ความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน20รับ100